Sierk Rijkeboer – Algemene Verkoopvoorwaarden Materiële producten

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Sierk Rijkeboer. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website (www.sierkrijkeboer.nl) bij Sierk Rijkeboer worden geplaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Sierk Rijkeboer,  gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de website van Sierk Rijkeboer. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden goed door te lezen. Sierk Rijkeboer raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1 Gegevens Sierk Rijkeboer
Sierk Rijkeboer is gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Sierk Rijkeboer vind je hieronder:

Sierk Rijkeboer
Rogat 1b
7949 AA Rogat, Nederland

Telefoon: 0031 -644045508, e-mail: info@sierkrijkeboer.nl

Kamer van Koophandel nummer: 01146018
Btw-identificatienummer: NL001661488B07

2. Jouw gegevens
1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Sierk Rijkeboer mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Sierk Rijkeboer vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
2. Door jou verstrekte gegevens worden door Sierk Rijkeboer alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

3 Het aanbod en de overeenkomst
1. Wanneer je een artikel koopt via de webshop van Sierk Rijkeboer ga je een overeenkomst aan met Sierk Rijkeboer. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sierk Rijkeboer bij aankoop van een product of dienst via de website of middels een akkoord op een coachovereenkomst.
2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Sierk Rijkeboer niet. Neem contact op met Sierk Rijkeboer wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4 Prijs en betaling
1. De op de website op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
2. Je kunt jouw bestelling betalen op de op de website van Sierk Rijkeboer aangegeven wijzen. Het is op de website niet mogelijk om cadeaukaarten te gebruiken.

5 Afhandeling bestelling en levering van producten
1. Sierk Rijkeboer spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
2. Bestellingen worden geleverd op het door ons opgegeven bezorgingswijze.
3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Sierk Rijkeboer heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Sierk Rijkeboer.
5. Sierk Rijkeboer besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Sierk Rijkeboer.

6. Herroepingsrecht
1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten in ongebruikte staat uit je bestelling hebt ontvangen met uitzondering van events en coachingtrajecten. Voor events en coachingtrajecten gelden andere voorwaarden, deze tref je hieronder.
Je kunt ons op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (e-mail heeft de voorkeur, maar per post kan ook). Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het retourformulier.
2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een materieel product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Sierk Rijkeboer zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Sierk Rijkeboer komen voor jouw eigen rekening.
3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Sierk Rijkeboer het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten voor de retourzending) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Sierk Rijkeboer het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden.
4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van een product is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

 

Algemene Voorwaarden Events en Coachingtrajecten

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Sierk Rijkeboer haar diensten verleent. De opdrachtgever/klant en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever/klant: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Sierk Rijkeboer heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever/klant is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Sierk Rijkeboer zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Sierk Rijkeboer.

1.3 Sierk Rijkeboer: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01146018 levert Sierk Rijkeboer diensten op het gebied van coaching, trainingen en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Sierk Rijkeboer zijn diensten (mede) met behulp van door zijn ingeschakelde derden leveren. Sierk Rijkeboer kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien hij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van zijn dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever/klant digitaal voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Sierk Rijkeboer.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Sierk Rijkeboer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Sierk Rijkeboer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan zijn door een (toekomstige) opdrachtgever/klant is verstrekt. De opdrachtgever/klant staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Sierk Rijkeboer is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Sierk Rijkeboer zich het recht voor de, met de opdrachtgever/klant overeengekomen, opdrachtsom voor de door Sierk Rijkeboer te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sierk Rijkeboer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Sierk Rijkeboer, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Sierk Rijkeboer uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever/klant wordt geacht aan Sierk Rijkeboer, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Sierk Rijkeboer coach een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever/klant, zal Sierk Rijkeboer de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever/klant. Opdrachtgever/klant heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Sierk Rijkeboer zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Sierk Rijkeboer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/klant en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Sierk Rijkeboer coach kunnen vormvrij worden herroepen tenzij het om een digitaal product gaat deze zijn niet herroepbaar. Sierk Rijkeboer is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Sierk Rijkeboer zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever/klant zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER/KLANT

7.1 De opdrachtgever/klant staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Sierk Rijkeboer overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever/klant desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Sierk Rijkeboer verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Sierk Rijkeboer. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever/klant de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever/klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Sierk Rijkeboer nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Sierk Rijkeboer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever/klant aan Sierk Rijkeboer op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever/klant kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sierk Rijkeboer.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Sierk Rijkeboer staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Sierk Rijkeboer voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Sierk Rijkeboer en de door haar aan opdrachtgever/klant doorbelaste kosten, worden door Sierk Rijkeboer steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever/klant in rekening gebracht of middels een betaallink waarna de opdrachtgever/klant een digitale factuur zal ontvangen. Ter keuze van Sierk Rijkeboer kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever/klant dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever/klant in verzuim en is zij aan Sierk Rijkeboer over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Sierk Rijkeboer worden opgeschort, dit zonder dat Sierk Rijkeboer dientengevolge jegens opdrachtgever/klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Sierk Rijkeboer in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever/klant in verzuim met betrekking tot de betaling aan Sierk Rijkeboer of schiet de opdrachtgever/klant op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Sierk Rijkeboer te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever/klant, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever/klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Sierk Rijkeboer gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Sierk Rijkeboer plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Sierk Rijkeboer gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Sierk Rijkeboer toe te rekenen zijn, door opdrachtgever/klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering van minder dan 24 uur voor de afspraak zijn de kosten 100%.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever/klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Sierk Rijkeboer desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door zijn gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Sierk Rijkeboer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan hem invloed onttrekken of hem niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Sierk Rijkeboer houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van zijn werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. ARTIKEL 13.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Sierk Rijkeboer en zijn medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever/klant en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Sierk Rijkeboer geleverde zaken en/of diensten. 13.2 Daarnaast is Sierk Rijkeboer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door zijn geleverde diensten, op Sierk Rijkeboer rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten, boeken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Sierk Rijkeboer voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Sierk Rijkeboer. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Sierk Rijkeboer. Op alle door Sierk Rijkeboer ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Sierk Rijkeboer is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever/klant is bekend geworden. Sierk Rijkeboer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever/klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever/klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Sierk Rijkeboer behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever/klant en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever/klant tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Sierk Rijkeboer.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Een door Sierk Rijkeboer ontvangen aanmelding inclusief betaling geldt als inschrijving voor het event en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website www.sierkrijkeboer.nl
Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Sierk Rijkeboer de betaling heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van haar/zijn inschrijving heeft ontvangen. Inbegrepen bij de kosten voor het event zijn: cursusmaterialen, lunch en begeleiding tijdens de duur van het event. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Betaling
Betaling van een event moet vóór aanvang zijn ontvangen door Sierk Rijkeboer tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

3. Annuleren in geval van events
Annuleren kan uitsluitend per mail op info@sierkrijkeboer.nl
Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een event is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering later dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van programma is het gehele bedrag verschuldigd. Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende event is ingeschreven bij Sierk Rijkeboer vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het event. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Sierk Rijkeboer zich het recht voor het event niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 5 dagen vóór het geplande event een email van info@sierkrijkeboer.nl

4. Materialen
Alle lesmaterialen en communicatie zijn eigendom van Sierk Rijkeboer en dienen niet gebruikt te worden voor verspreiding of copy zonder toestemming van Sierk Rijkeboer.

 

8 Wijzigingen in deze Voorwaarden
1. Indien Sierk Rijkeboer besluit deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op zijn website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2020.

9 Geschillen
1. Sierk Rijkeboer streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

Sierk Rijkeboer
Rogat 1b

7949 AA Rogat
Telefoon: 0031 (0) 644045508 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).
E-mail: info@sierkrijkeboer.nl

2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toepasselijk recht
1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Sierk Rijkeboer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.